Obchodné podmienky

Dodacia lehota je do 5 pracovných dní (závisí od množstva a druhu tovaru). Ak sa dodacia lehota predĺži, budeme Vás o tom informovať. V zriedkavých prípadoch sa stáva, že Vašu objednávku nie sme schopní vybaviť, v takom prípade Vás budeme informovať o náhradnom riešení. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a predajcom potvrdený záručný list.

Tovar Vám dodáme riadne zabalený na dobierku, kuriérskou službou, prípadne na základe Vašej požiadavky, Vám ho zašleme poštou po uhradení zálohovej faktúry.

Výmena tovaru: Pokiaľ nie ste s tovarom spokojný a chcete ho vymeniť za iný, je možné tak urobiť do 7 dní od prevzatia tovaru za predpokladu, že je tovar v bezchybnom stave. Náklady na výmenu tovaru hradí objednávateľ.

Vrátenie tovaru / odstúpenie od zmluvy: V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok: Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vašim číslom účtu či adresou, na ktorú môžeme peniaze vrátiť. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt, a to za nasledujúcich podmienok: tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, tovar nesmie byť použitý, tovar musí byť nepoškodený, tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.), zašlite spolu s dokladom o kúpe. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok vrátenia tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. 

Kúpna zmluva: Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nieje považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Záručná doba a zodpovednosť za vadu tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na telefonickú a e-mailovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to: bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy, primeraným znížením kúpnej ceny, náhradným dodaním tovaru, odstúpením od zmluvy.

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Odmietnutie objednávky zo strany predávajúceho Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) 

- tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. 

V prípade, že táto situácia nastane predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15 kalendárnych dní. Postup reklamácie: Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím tento postup: Ihneď po zistení akejkoľvek závady na dodanom tovare nás kontaktujte na čísle 0908 676 252, prípadne mailom na: obchod@makro.sk. Spätne Vám budú poskytnuté informácie o možnom riešení reklamácie. Ak sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskôr do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci riešenie reklamácie okamžitou výmenou za bezchybný kus v týchto prípadoch: tovar nie je viditeľne použitý, reklamácia bola riadne a vopred nahlásená, daný tovar je dostupný. Ochrana osobných dát: Ochranu súkromia považujeme za veľmi dôležitú. Osobné informácie, ktoré nám zveríte, budú využívané výhradne za účelom poskytnutia kompletných služieb. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie ani údaje o Vašich nákupoch. Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďaľších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Späť
Kategórie: Oboje


Zavrieť
  • Přiblížit
  • Přehrát

Rýchly telefonický kontakt: + 421 2 492 05 611